ОБЩИ  УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Арт Тех Солюшънс ЕООД (наричано по-долу BG ART CORNER) и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн bgartcorner.com  (наричан за краткост Интернет страница). С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на Интернет страницата  www.bgartcorner.com се счита, че потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва по-долу описаните Общи условия.

"Арт Тех Солюшънс” ЕООД е търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, жк. Дружба бл.19, с ЕИК: 203979545 и банкова сметка IBAN: BG 12;   BIC:  

1. Общи положения

1.1. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за потребители с местожителство в България.

1.2.  Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата/ Съдържанието/  Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

1.3. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Потребителят/ Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

 

2. Съдържание

2.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на BG ART CORNER или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което BG ART CORNER притежава разрешение за ползване.

2.2. Клиент/ Потребител може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на тези Общи условия.

 

3. Контакт

3.1. BG ART CORNER публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на потребител/ клиент.

3.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, потребителят/ клиентът позволява BG ART CORNER да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

3.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава BG ART CORNER да осъществи обратна връзка с потребителя/ клиента.

3.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до BG ART CORNER се извършва електронно, чрез телефон или други налични за потребителя/ клиента средства, което представлява презумпция, че потребителят/ клиентът се съгласява да получава известия  от BG ART CORNER по електронен път и /или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

3.5. BG ART CORNER си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид , получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

 

4. Политика на поверителност

4.1. Личните данни, които BG ART CORNER събира при регистрацията и финализиране на поръчката се използват за следните цели:

-        потвърждение, доставка и фактуриране на направената поръчка,

-        изпращане на информация под формата на информационен бюлетин само по електронен път

-        Контактуване с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

-        Контактуване, свързано с обслужване на клиента и статистически цели

4.2.Описаните по-горе цели, за които се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за BG ART CORNER.

4.3. BG ART CORNER може без съгласието на Клиента/ Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани BG ART CORNER за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Потребителите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Общите условия, ако действията на Клиента/ Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на BG ART CORNER и / или на трети лица с които BG ART CORNER има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

4.4. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Общите условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

4.5. За да упражни правата си съгласно чл. 4.4. Клиентът/ Потребителят трябва да е изплатил всички дължими по договор средства към BG ART CORNER, след което се свързва с BG ART CORNER посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

4.6.  Използвайки шаблоните на Интернет страницата, клиентът или потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

4.7. BG ART CORNER се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична информация за потребителя/ клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че BG ART CORNER може да предостави данни, съдържащи лична информация на потребител/ клиент с оглед изпълнение на упоменатите цели (напр. извършване на доставка от куриер и др. подобни)  и в случаите, когато прехвърлянето/достъпът /преглеждането/ друго е изискано от оторизирани норми на правото в сила в момента на настъпване на събитието.

4.8. BG ART CORNER не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

5. Информационен бюлетин (Брошури, известия и съобщения)

5.1. Когато клиент/ потребител създаде Профил на Интернет страницата, може да се абонира да получава Информационен бюлетин (Брошури и/или Известия) от BG ART CORNER чрез маркиране на полето „Запиши се за бюлетин“.

5.2. Отказът от получаване на Информационен бюлетин от страна на клиента/ потребителя може да бъде направен по всяко време:

 • 5.2.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всеки Информационен бюлетин.
 • 5.2.2. Чрез отказ от получаване на Информационен бюлетин, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
 • 5.2.3. Чрез свързване с BG ART CORNER според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.3. Отказът от получаване на Информационен бюлетин не означава, че Клиентът/ Потребителят отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Общите условия.

5.4. BG ART CORNER си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационен бюлетин, както и да премахне от своята база данни Клиент или Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационен бюлетин без всякакви бъдещи ангажименти от страна на BG ART CORNER или допълнително известие.

6. Политика на продажби през Интернет

6.1. Достъп до Услуги

 • 6.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент/ Потребител.
 • 6.1.2. BG ART CORNER може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.
 • 6.1.3. Всеки Клиент / Потребител може да има само един Профил на Интернет страницата. BG ART CORNER не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
 • 6.1.4. В случай на установяване на ситуации, описани от т. 6.1.3. по Общите условия, BG ART CORNER си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

6.2. Продукти и Услуги

 • 6.2.1. BG ART CORNER може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които BG ART CORNER има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
 • 6.2.2. BG ART CORNER може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.
 • 6.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).
 • 6.2.4. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки или цената на която е бил продаван продукта на Интернет страницата преди да бъде намален. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
 • 6.2.5. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN).
 • 6.2.6. При представянето на продукти/ услуги BG ART CORNER си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

6.3. Валидност на предложението

 • 6.3.1. BG ART CORNER си запазва правото да променя цените за наличните продукти и/ или услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Клиента/ Потребителя.
 • 6.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 • 6.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 • 6.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
 • 6.3.5. BG ART CORNER, вън от предоставената услуга за закупуване на купони (ваучери) и по своя собствена преценка може да издава на Клиенти чекове за намаление.
 • 6.3.6. Стойността на чека за намаление се определя едностранно от BG ART CORNER.
 • 6.3.7. Валидността на чековете за намаление е 30 дни освен ако в тях изрично не се предвижда друг по-къс или по-дълъг период на валидност.

6.4. Поръчка чрез Интернет

 • 6.4.1. Клиент/ Потребител може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата www.bgartcorner.com.
 • 6.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
 • 6.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че BG ART CORNER може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от BG ART CORNER средства във връзка със следните ситуации:
 • 6.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
 • 6.4.3.2 Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер).
 • 6.4.3.3. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните(ваучерите).
 • 6.4.4. BG ART CORNER може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
 • 6.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
 • 6.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат/ нанасят вреда от всякакъв вид на BG ART CORNER и/ или на неговите партньори;
 • 6.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
 • 6.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато BG ART CORNER се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 6.4.3.
 • 6.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или BG ART CORNER информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
 • 6.4.7. Когато BG ART CORNER не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която BG ART CORNER е следвало да изпълни задължението си по договора.
 • 6.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени/ приети от Клиента преди момента на промяната.

6.5. Поръчка по телефона

 • 6.5.1. Клиент/ Потребител не може да направи поръчка по телефона.

6.6. Доставка и осигуряване на електронен достъп

 • 6.6.1. Клиентът може да получи закупените продукти/ услуги, включително и на закупените купони (ваучери), посредством избрана от BG ART CORNER компания за експресни куриерски услуги, от представител на BG ART CORNER или посредством осигурен електронен достъп от BG ART CORNER.
 • 6.6.2. Времето за доставка е от 1 до 5 работни дни от направата на поръчката. Ако продуктът не може да бъде доставен, BG ART CORNER се задължава да информира Клиента за това.

6.7. Начин на плащане

 • 6.7.1. Плащане при доставка (наложен платеж) – При получаване на стоката дължимата сума се заплаща на куриера.
 • 6.7.2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в посочената в bgartcorner.com (в началото на Общите условия) банкова сметка. В този случай при получаване на стоката не се дължи плащане на куриера

6.8. Качество и гаранции

 • 6.8.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на продажбата му на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Клиент няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от BG ART CORNER е същата, която предлагат доставчиците на BG ART CORNER.
 • 6.8.2. BG ART CORNER не гарантира наличността на никой продукт/ услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

6.9. Връщане на продукти

 • 6.9.1. Клиентът/ Потребителят на BG ART CORNER може да върне закупените продукти в следните ситуации:
 • 6.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
 • 6.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
 • 6.9.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
 • 6.9.1.4. Клиентът/ Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената от него стока в рамките на 30 работни дни от датата на получаването й съгласно законодателството на Република България. В такъв случай клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 6.9.2. Клиентът е задължен да информира BG ART CORNER за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 14 работни дни след получаването на продуктите и/ или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 6.9.1.4.
 • 6.9.3. Клиент, който извести BG ART CORNER в съгласие с чл. 6.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на BG ART CORNER не по-късно от 30 дни от подаването на известието, в противен случай BG ART CORNER ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 6.9.4. Клиент на BG ART CORNER не може да върне закупен продукт и/ или да предяви искове за нанесени щети/ компенсации в следните ситуации:
 • 6.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт.
 • 6.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 6.9.1. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 6.9.1.4. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
 • 6.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 6.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
 • 6.9.5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящите Общи условия, BG ART CORNER ще възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. В случай, че продуктът не може да бъде доставен по смисъла на т. 6.6.2., изр. второ, BG ART CORNER се задължава да възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката съгласно т. 6.6.2. изр. първо. В останалите случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 30 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Клиента. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.
 • 6.9.6. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
 • 6.9.7. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 6.9.1.1. ,6.9.1.2. , 6.9.1.3 , при които BG ART CORNER ще поеме разходите по доставката.

7. Злоупотреба с лични данни

7.1. Клиентът/ Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

7.2. BG ART CORNER не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на BG ART CORNER.

7.3. Клиентът/ Потребителят се задължава да информира BG ART CORNER при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

7.4. BG ART CORNER не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки  Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

7.5. Контактите, осъществени от страна на BG ART CORNER чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

7.6. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и/ или BG ART CORNER и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 7.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;
 • 7.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от BG ART CORNER към неговите Клиенти;
 • 7.6.3. повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;
 • 7.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от BG ART CORNER към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

8. Отговорност

8.1. BG ART CORNER не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

8.2. BG ART CORNER не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не/ други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.3. Ако Клиент или Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на BG ART CORNER, накърнява авторско право или друго право той/ тя може да се свърже с BG ART CORNER чрез наличните данни за контакт, така че BG ART CORNER да може да вземе информирано решение.

8.4. BG ART CORNER не гарантира на Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящите Общи условия без изричното писмено позволение на BG ART CORNER.

8.5. BG ART CORNER не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

8.6. BG ART CORNER не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на BG ART CORNER, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

8.7. BG ART CORNER не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

 • 8.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
 • 8.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
 • 8.7.3.продуктите/ услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

8.8. Операторите, мениджърите и/ или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка/ транзакция/ сътрудничество/ друго, което може да настъпи между Клиент и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

9. Непреодолима сила

9.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

9.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

9.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

9.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

9.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.9.3.

10. Съдебни спорове

10.1. Чрез използване/ посещение/ разглеждане/ друго на всякакво Съдържание, изпратено от BG ART CORNER до неговите Клиенти, достъпно и/ или доставено по всякакъв начин (електронно/ телефон/ друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

10.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и BG ART CORNER, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

10.3 BG ART CORNER не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

10.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 10.2.), които могат да настъпят между Клиент и BG ART CORNER или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

10.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

10.6. Тези общи условия са изготвени и ще бъдат тълкувани в съответствие с българското право.

11. Заключителни разпоредби

11.1 BG ART CORNER си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите/ Потребителите.

11.2. BG ART CORNER не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

11.3. BG ART CORNER си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

12. Обратна връзка

12.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно BG ART CORNER, моля свържете се с нас на посочените телефони за контакт, както и на e-mail: arttech@abv.bg

12.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.bgartcorner.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на Арт Тех Солюшънс ЕООД.

 Арт Тех Солюшънс ЕООД.
жк. Дружба, бл.19
9300 Добрич
България
Телефон: +359 896047425

Email:
www.bgartcorner.com